Hem

Tillsammans bygger vi vårt Fibernät för framtiden!

Fibersatsningen för de olika byarna i Sundsjö socken.

Hosjö, Lövsta, Samsta, Marsätt, Fanbyn, Tavnäs, Gålön, Sörviken, Landsom, Bergvik, Fjällsta, Torsäng, Dalhemsviken och Guldkusten.

Till Sundsjöfibers medlemmarÅrsmöte 2019

Genomförs Söndag den 14 april  klockan 19.00 i Sockenstugan i Fjällsta.


o.                                                        .o

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Sundsjö Fiber

Till Sundsjö Fibers medlemmar 2015-09-27


Som bekant har det varit en sommar kantad av många och i flera fall svårlösta tekniska problem då det gäller driftsättning av vårt fibernät. I början av juni meddelade vår entreprenör Bynet, att nätet var färdigbyggt och klart att ta i drift. Från 13/6 kopplade därför Telia in oss på riksnätet, samtidigt som de också började tillhandahålla tjänsterna enligt avtalet till föreningens medlemmar som anslutit sig till kollektivavtalet.


Vid det datumet var det dock få av oss som fått den beställda installationshjälpen.


Den tillhandahölls av Telia, och dök upp hos oss i byarna någon gång under perioden från Midsommar och fram till slutet av juli. Det var således under det tidsspannet som vi kunde konstatera om nätet var funktionsdugligt fram till alla abonnenter.


Här framkom riktigt stora problem. En av de underentreprenörer Bynet hade anlitat för svetsningsarbetet visade sig inte alls hålla måttet, de gjorde helt enkelt ett riktigt dåligt arbete!


En stor andel av fibertrådarna var dåligt svetsade, eller felkopplade. Att få ordning på detta har tagit lång tid. Felet har ofta visat sig genom att den fasta telefonen inte fungerat eller varit kopplad till annan abonnent. Däremot har bredbandet och Tv:n i många fall fungerat under tiden telefonen krånglat.


I slutet av juli fick föreningen den första samlingsfakturan från Telia för de tjänster alla medlemmar med kollektivavtal erhåller. Eftersom Telia fått informationen att nätet var klart 13/6 ville man helt naturligt också ha betalt från det datumet. 


I början av september kallade vi till ett möte här i Sundsjö till vilket Telia, Bynet samt Eltel inbjudits. Här gick vi igenom alla de problem som varit under sommaren, samt hur vi på bästa sätt skulle färdigställa nätet. Det var ett konstruktivt möte, där vi upplevde att alla parter ville ta sitt ansvar.


Bland annat utmynnade förhandlingarna i att Telia i stället för att ta betalt från mitten av juni, förslagsvis skall debitera oss från 1/8. Telias representant på mötet hade dock inte mandat att ensam bestämma detta, utan var tvungen att ta med sig frågan hem. 


Vi har ännu inte fått ett slutgiltigt besked från Telia angående detta.


Sista betalningsdag på Telias samlingsfaktura är dock framflyttad.


Några av er har inte haft fungerande telefon från första augusti. Däremot har de allra flesta haft bredband och TV tidigare än så. Vi anser därför under förutsättning att Telia slutligt accepterar budet, att vi därmed skulle nå en rimlig och bra överenskommelse gällande detta. Om det är någon av er som anser er ha motiv till ett annat startdatum för betalning än ovanstående, eller har andra frågor vilka de än må vara, ber vi er att kontakta ert byombud.


Framgent kommer vi att fakturera er som valt kollektivavtalet 390 kr månadsvis. Eftersom förhandlingarna med Telia gällande startdatum för betalning ännu inte slutförts, har vi heller inte fakturerat er medlemmar för de tjänster som innefattas i kollektivavtalet med Telia.


Vi ber er dock att förbereda er på ovan nämnda månadskostnad i er familjebudget. Vi fakturerar er så snart vi kommit till en slutgiltig överenskommelse med Telia.


Den första fakturan kommer således av allt att döma omfatta minst tre månadsavgifter.


Enligt årsmötesbeslut kommer dessutom medlemmars årsavgift, 100 kr, att tas ut på första faktura under året. Årsavgiften gäller alla medlemmar, således också ni som inte valt kollektivavtalet utan i stället har ”Öppen Fiber”. Faktura gällande årsavgiften skickas också till er. Från och med 2016 kommer årsavgiften att faktureras i januari.


OBS!

Påpekas bör, att ni med ”Öppen Fiber” nu kan beställa tjänster via ”Bredbandswebben”.Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Sundsjö Fiber


Copyright © 2012 - 2019. Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening. All Rights Reserved

Orgnr: 769605-5115   Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken)

Sidansvarig & Webbdesign: Björn Ödlund