LOU

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Om offentlig upphandling

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler.

 

I Sverige regleras all offentlig upphandling av varor, tjänster och entreprenader i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, (2007:1091). Lagen bygger huvudsakligen på EG-direktiven om offentlig upphandling.

 

Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter i Europa på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt.

 

 

Vilka omfattas av LOU?

De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande myndigheter.

Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet kommunala och en del statliga bolag) och sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. Även kommunala och statliga aktiebolag omfattas av begreppet upphandlande myndighet.

 

 

Vad är offentlig upphandling?

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader.

Med ramavtal menas ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för

 

 

Vilken upphandlingsform ska man välja?

I princip ska all offentlig upphandling annonseras. Alla upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s databas Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdet behöver dock endast annonseras i en nationell allmänt tillgänglig databas. Värdet på upphandlingen avgör vilka regler som ska gälla. De största upphandlingarna över tröskelvärdet kräver strikta procedurer som är gemensamma inom EU.

 

Innan man deltar i en upphandling, ska man vara uppmärksam på de olika reglerna för offentlig upphandling. Först och främst är det viktigt att sätta sig in i vilken upphandlingsform en upphandlare har valt, eftersom det är avgörande för vilka krav som ställs på en som leverantör och anbudsgivare.

Förberedelsestadiet

En offentlig upphandling inleds med en identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Därefter planeras upphandlingen och en beräkning av kontraktets totala värde ska göras. Beräkningen av värdet syftar till att fastställa hur kontraktets totala värde förhåller sig till de så kallade tröskelvärdena, som avgör vilka regler som ska tillämpas.

 

Tröskelvärden

Reglerna som är gemensamma för hela EU:s inre marknad gäller endast för upphandlingar som överstiger vissa ekonomiska värden, så kallade tröskelvärden. Det är främst här, vid de värdemässigt större upphandlingarna, som företagen väntas vara intresserade av att bevaka affärsmöjligheter och anbudsmarknader i andra länder än i hemlandet för att eventuellt lämna in ett anbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För upphandlingar under tröskelvärdena finns följande former:

 

Förenklad upphandling:

Alla intresserade får lämna anbud. Förhandlingar får ske med en eller flera leverantörer. Upphandlaren annonserar i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig eller genom en annons i en rikstäckande dagstidning eller branschtidning.

 

Urvalsupphandling:

Alla intresserade har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Upphandlaren väljer ut ett begränsat antal leverantörer som får lämna anbud och upphandlaren får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Upphandlaren ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Den upphandlande myndigheten får i annonsen ange hur många leverantörer den avser att bjuda in att lämna anbud.

 

Direktupphandling:

Direktupphandling är en undantagsform och får endast genomföras som enstaka undantag. Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Direktupphandlingar behöver inte annonseras. Upphandling som ej kräver infordrande av skriftligt anbud. Får tillämpas om upphandlingens värde är synnerligen lågt eller om det finns synnerliga skäl.

 

____________________________________________________

 

För upphandlingar över tröskelvärdena gäller följande former:

 

Öppen upphandling:

Alla intresserade får lämna anbud. Tidsfristen är 52 dagar. Den upphandlande myndigheten annonserar upphandlingen och intresserade leverantörer begär ut förfrågningsunderlaget. Förhandlingar med tänkbara leverantörer får inte ske.

 

Selektiv upphandling:

Alla intresserade får lämna en anbudsansökan. Därefter väljer upphandlaren ut ett begränsat antal leverantörer som får lämna anbud. Tidsfristen är 37 dagar. Förhandlingar med tänkbara leverantörer får inte ske.

Förhandlad upphandling: Används endast i undantagsfall.

Upphandlaren inbjuder utvalda leverantörer såsom vid selektiv upphandling och får förhandla om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Tidsfristen är 37 dagar. Anbud antas efter förhandling. Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer såsom vid selektivt förfarande och får förhandla om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Liksom vid selektivt förfarande sker först en kvalificering och eventuellt en begränsning av antalet anbudssökande. Därefter bjuder myndigheten in de kvalificerade och utvalda anbudssökande att lämna anbud (minst tre) eller till förhandling. I några begränsade fall får förhandlat förfarande ske utan föregående annonsering.

Kriterier (Upphandla de tjänster du behöver för att genomföra projektet)

 

För större bredbandsprojekt måste du upphandla:

 • Den som ska tillhandahålla bredbandet
 • Den som ska driva nätet när projektet är klart
 • Övriga tjänster som krävs för att genomföra projektet

 

Med bra underlag klarar du kraven! Alla villkor som du måste ställa vid upphandlingen och kriterierna för hur du kommer att prioritera mellan de anbud som du får in ska finnas med i underlaget till upphandling. Underlaget skickar du in till länsstyrelsen eller Sametinget. Det måste du göra senast i samband med din första ansökan om utbetalning.

När du upphandlar ska du ställa upp följande villkor:

 • Att flera operatörer samtidigt ska kunna använda bredbandet.
 • Att projektet inte gynnar någon särskild teknik eller nätplattform.
 • Att den som bygger nätet ska använda befintlig infrastruktur, där det är möjligt. Men det får inte gynna en befintlig aktör som är dominerande på marknaden.
 • Att fler tjänsteföretag än de som är inblandade vid genomförandet av projektet ska få hyra kapacitet och få erbjuda tjänster i nätet. Det måste du tillåta under sju års tid från den dag du börjar använda ditt bredband. Den perioden kan i vissa fall förlängas.
 • Att hyran som tjänsteföretag får betala ska vara skälig. Länsstyrelsen och Sametinget bevakar detta under sju års tid.
 • Att anbudsgivaren ska betala tillbaka pengar till dig om vinsten blir högre än riksgenomsnittet. Anledningen är att du kan bli återbetalningsskyldig efter den kontroll som länsstyrelsen eller Sametinget gör efter fem år. Den som har fått anbudet ska hjälpa till vid kontrollen.

 

När du ska välja anbud ska du prioritera utifrån:

 • Det begärda priset.
 • Kvalitet och omfattning på bredbandet.
 • Under vilken tidsperiod anbudsgivaren levererar tjänster i bredbandet.
 • Vilket pris som den slutliga användaren ska betala.
 • Övriga kriterier som du har ställt i underlaget till upphandlingen.

Lagen om offentlig upphandling – LOU 13

Vid upphandling gäller olika bestämmelser i lagen beroende på om värdet beräknas vara över eller under

tröskelvärdet. En upphandlande myndighet ska vid genomförande av en upphandling fastställa kontraktets värde.

Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för avtalets hela löptid. Även eventuella optioner och förlängningsklausuler ska räknas in som om de kommer att utnyttjas. Premier eller ersättningar som anbudssökande eller anbudsgivare kommer att erbjudas ska också räknas in.

 

Upphandlingen får inte delas upp och beräkningen får inte konstrueras i syfte att komma under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska sammanräknas.

Copyright © 2012 - 2014. Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening. All Rights Reserved

Orgnr: 769605-5115 Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken)

Sidansvarig & Webbdesign: Lars Norrby